کلبه عشق

دلت را خوش نكــــــن

به اين "دوستت دارم"ها !!

تمـــــامشان

تاريخ مصــــــرف دارند

Click image for larger version. 
Name:	1 (14).jpg 
Views:	37 
Size:	63.4 KB 
ID:	10197

 

ریحانه |13:20 |دو شنبه 13 شهريور 1391برچسب:,

گروه اینترنتی ایران سان

چشـم ديـدنـش را نــدارم ؛

زني کـه هـر روز...

در گوشم تکـرار مي کـند.... :

The Mobile Set is Off
 

ریحانه |11:27 |چهار شنبه 28 تير 1391برچسب:,

[تصویر:  09124733076875552112.jpg]

ای تنهابهونه واسه نفس کشیدن دل پرمیکشه واسه به تورسیدن...
 


اِدآمِه مَطلَب
ریحانه |16:30 |شنبه 17 تير 1391برچسب:,
 مــردانــــ هــمـــ قــلــبــــ دارنــــ
فــقــطــ صــدایــشــانــ، یــواشــ تــر از صــدای قــلــبـــ یــکــ زنــــ اســتــــ!
مــرد هــا هــمــــ در خــلــوتــشــانــــ بــرای عــشــقــشــانــــ گــریــه مــیــکــنــنــد!
شــایــد نــدیــده بــاشــیــــ؛ امــا هــمــیــشــهــــ اشــکــــ هــایــشــانـــ را در آلــبــومــــ دلــتــنــگــیــشــانــــ قــابــــ مــیــکــنــنــد!
هــر وقــتـــ زنــ بــودنــتـــ را مــیــبــیــنــمـــ؛ ســیــنــهـــ امــــ را بــه جــلــو مــیــدهــمــــ،صـــدایــمـــ را کــلــفــتــــ تــر مــیــکــنــمــــ
... تــا مــبــادا...لــرزشـــ دســتــــ هــایــمــــ را بــبــیــنــیـــــ !
مــرد کــه بــاشـــیــــ ... دوســتــــ داریــــ ... از نــگــاهـــ یــکـــ زنــــ مــرد بـــاشــیــــ ..!
نــه بــخــاطــر زورِ بــازوهــا
ریحانه |13:48 |سه شنبه 13 تير 1391برچسب:,

نمایشگاه زده ام

بیا و تماشا کن

تمام
روزهای نبودنت را آه کشیده ام
و

با حسرت قاب گرفته ام...

ریحانه |11:35 |دو شنبه 12 تير 1391برچسب:,

ایــن روزهـــا همــه بــه مــن

دلـتــنـــگــی

هــدیــه مـی دهنــد

لطفـــا آتــش بــس اعــلام کــنید!

بــه خـــدا

تمــــامـ شــد

دلـــــــــــم...!


ریحانه |13:5 |یک شنبه 11 تير 1391برچسب:,

رسم عاشقیاِدآمِه مَطلَب
ریحانه |12:57 |یک شنبه 11 تير 1391برچسب:,

دلم تنگ شده


اِدآمِه مَطلَب
ریحانه |1:17 |جمعه 9 تير 1391برچسب:,

چقدر بـ ـــــده که تو میتـ ــــونی خودتـ ـــو خر کنی..

داغـ ــون کنـ ـــی...

بدبخـ ـــت کنی...


اما نمیتـ ـــونی؛ خودتو بغـ ـــل کنی...

آروم کنـ ـــی...

از تنهایــ ـــی در بیـ ــاری...

ریحانه |12:51 |یک شنبه 4 تير 1391برچسب:,

ســخــت اســت.....

دنــیـایـت یـکــ نفـر بـاشـد

و تـو هـمان یـکـ نفـر را نـداشـته بـاشــی…

 

ریحانه |12:33 |یک شنبه 4 تير 1391برچسب:,

Design By: KHanOomi